8.Quản trị space | Oracle Database Tutorial

Video is ready, Click Here to View ×


Oracle Database Tutorial | 8.Quản trị space

* Sau bài học hôm nay, bạn có thể:
– Hiểu được cơ chế tự động quản lý không gian lưu trữ của CSDL Oracle
– Nén dữ liệu để tiết kiệm không gian lưu trữ
– Chủ động giám sát và quản lý dung lượng của tablespace
– Hiểu được cơ chế tạo segment trong CSDL Oracle
– Quản lý việc tạo segment
– Sử dụng tiện ích Segment Advisor
– Thu hồi các không gian lãng phí từ bảng và index sử dụng chức năng shrink
– Quản lý việc cấp phát không giản lưu trữ với tính năng tự hồi phục lại khi hết dung lượng

* THÔNG TIN LIÊN HỆ:
– Facebook:
– Skype: tranbinh48ca
– Gmail: tranbinh48ca@gmail.com

Tag: oracle database, oracle, database, quản trị cơ sở dữ liệu, quan tri co so du lieu, cơ sở dữ liệu, co so du lieu, cơ sở dữ liệu, kiến trúc cơ sở dữ…

sql tutorials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.